bg en el ro ru de fr nl es it tr sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Orphey Hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(0-11.9 Jahre alt)
+ infants (0--0.1 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Orphey Hotel - Zimmer und Unterbringung

Das Hotel bietet seinen Gästen an:

27 Doppelzimmer

18 luxuriöse Doppelzimmer

11 Familienzimmer

8 Suiten

7 Deluxe Suiten

St. Valentine Suite

Zimmer und Unterbringung in Orphey Hotel - Bansko

Einzelzimmer

Orphey Hotel - Single room
maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

* IEIE AAD * Ñàéò * Äèðåêòåí VoIP òåëåôîí * Âèñîêîñêîðîñòåí èíòåðíåò * ICAO ÷ èòåëíà ñèñòåìà ñ òåìàòè ÷ dh ìóçèêàëíè êàíàëè è ðàäèî * Info Star - èíòåðàêòèâíà õîòåëñêà ñèñòåìà * 21 'öâåòåí òåëåâèçîð Nonne ñàòåëèòíè ïðîãðàìè * Öåíòðàëíà ñèñòåìà çà îòîïëåíèå / îõëàæäàíå Nonne ñàìîñòîÿòåëåí êîíòðîë AUA âñÿêà ñòàÿ. Îòîïëåíèåòî / îõëàæäàíåòî å ðåøåíî ñ ãåîòåðìàëíè ïîìïè, êîåòî îñèãóðÿâà áåçïðîáëåìíî ïîääúðæàíå íà æåëàíàòà òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà è âîäàòà íàâñÿêúäå â õîòåëà. * Áàíÿ ñ AAIA, ñåøîàð * Áðàâà ñ áåçêîíòàêòíà êàðòà * Ïîæàðîèçâåñòèòåëíà ñèñòåìà

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 33; Rooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 1; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Doppelzimmer Standard

Orphey Hotel - Double standard Orphey Hotel - Double standard
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 33; Rooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 1; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Deluxe Doppelzimmer

Orphey Hotel - Double Deluxe Orphey Hotel - Double Deluxe Orphey Hotel - Double Deluxe
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 3 adults.

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 38; Rooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 1, 1 double sofa; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Suite standard

Orphey Hotel - Suite Standard Orphey Hotel - Suite Standard Orphey Hotel - Suite Standard Orphey Hotel - Suite Standard Orphey Hotel - Suite Standard
maximale Kapazität 2 adults + 3 children oder 4 adults.

Luxuriöse Suiten sind mit Bad Jakuzzi, Duschkabinen ,Wohnzimmer, Kamine ausgestattet.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 51; Rooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 1, 1 double sofa; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Suite luxe

Orphey Hotel - Suite Luxe Orphey Hotel - Suite Luxe Orphey Hotel - Suite Luxe Orphey Hotel - Suite Luxe
maximale Kapazität 3 adults + 2 children oder 4 adults.

Suiten bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 65; Rooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 3, 1 double sofa, 2 single sofas; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche, shower and whirlpool bath bathtub, separate toilet; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Familienzimmer

Orphey Hotel - Family room Orphey Hotel - Family room Orphey Hotel - Family room Orphey Hotel - Family room
maximale Kapazität 3 adults + 1 children oder 4 adults.

Die Familienzimmer bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

Zimmeranlagen:

View: ; Size: 38; Rooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Double beds: 1; Single beds: 0; Extra bed(s): ; Sofa beds: 2; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: balcony; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;