bg en el ro ru de fr nl es it tr sr cs
Profi Tours Die Website ist en Besitz von Profi Tours GmbH,
Partner von Orphey Hotel

Keine Reservierungsgebühren!
Kostenlose Stornierung der meisten Reservierungen!

direkte Buchung

Verfügbarkeit und Preis prüfen.
Buchung in den Rahmen von 5 Minuten!

buchen Sie mehr Zimmer
(5-12.9 Jahre alt)
+ infants (0-4.9 Jahre alt):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Aus/ Von: Bis :
Adults: children:

Orphey Hotel - Zimmer und Unterbringung

Das Hotel bietet seinen Gästen an:

27 Doppelzimmer

18 luxuriöse Doppelzimmer

11 Familienzimmer

8 Suiten

7 Deluxe Suiten

St. Valentine Suite

Zimmer und Unterbringung in Orphey Hotel - Bansko

Einzelzimmer

maximale Kapazität 1 adults + 0 children oder 1 adults.

* IEIE AAD * Ñàéò * Äèðåêòåí VoIP òåëåôîí * Âèñîêîñêîðîñòåí èíòåðíåò * ICAO ÷ èòåëíà ñèñòåìà ñ òåìàòè ÷ dh ìóçèêàëíè êàíàëè è ðàäèî * Info Star - èíòåðàêòèâíà õîòåëñêà ñèñòåìà * 21 'öâåòåí òåëåâèçîð Nonne ñàòåëèòíè ïðîãðàìè * Öåíòðàëíà ñèñòåìà çà îòîïëåíèå / îõëàæäàíå Nonne ñàìîñòîÿòåëåí êîíòðîë AUA âñÿêà ñòàÿ. Îòîïëåíèåòî / îõëàæäàíåòî å ðåøåíî ñ ãåîòåðìàëíè ïîìïè, êîåòî îñèãóðÿâà áåçïðîáëåìíî ïîääúðæàíå íà æåëàíàòà òåìïåðàòóðà íà âúçäóõà è âîäàòà íàâñÿêúäå â õîòåëà. * Áàíÿ ñ AAIA, ñåøîàð * Áðàâà ñ áåçêîíòàêòíà êàðòà * Ïîæàðîèçâåñòèòåëíà ñèñòåìà

Zimmeranlagen:

Size: 33; Number of bedrooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 1; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Einzelzimmer
41 € - Standardpreis
buchen Sie

Doppelzimmer Standard

Orphey Hotel - Double standard
maximale Kapazität 2 adults + 1 children oder 3 adults.

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

Zimmeranlagen:

Size: 33; Number of bedrooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 1; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Doppelzimmer Standard
55 € - Standardpreis
buchen Sie

Deluxe Doppelzimmer

Orphey Hotel - Double deluxe
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Doppelzimmer mit zwei Einzelbetten und ein optionales Schlafzimmer in Anspruch nehmen. Zwei Zimmer können durch eine Tür verbunden werden, um die Bedürfnisse von Familien mit Kindern gerecht zu werden.

Zimmeranlagen:

Size: 38; Number of bedrooms: 1; Separate living room: nein; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 1, 1 double sofa; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Doppelzimmer Lux
58 € - Standardpreis
buchen Sie

Suite junior

Orphey Hotel - Junior suite Orphey Hotel - Junior suite
maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Luxuriöse Suiten sind mit Bad Jakuzzi, Duschkabinen ,Wohnzimmer, Kamine ausgestattet.

Zimmeranlagen:

Size: 51; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 1, 1 double sofa; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Suite junior
62 € - Standardpreis
buchen Sie

Suite large

Orphey Hotel - Suite deluxe Orphey Hotel - Suite deluxe
maximale Kapazität 2 adults + 3 children oder 5 adults.

Suiten bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

Zimmeranlagen:

Size: 65; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 3, 1 double sofa, 2 single sofas; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne oder Dusche, shower and jacuzzi bathtub, separate toilet; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Suite large
67 € - Standardpreis
buchen Sie

Familienzimmer

maximale Kapazität 2 adults + 2 children oder 4 adults.

Die Familienzimmer bestehen aus zwei separaten Zimmern und einem individuellen WC.

Zimmeranlagen:

Size: 38; Number of bedrooms: 1; Separate living room: ja; Seating area: ja; Dining area: nein; Number of double beds: 1; Number of single beds: 0; Number of sofa beds: 2; Klimaanlage: ja; Minibar: ja; Balkon: ja; Telefon: ja; Fernseher: ja; Flat-screen TV: ja; Cable channels: ja; DVD Player: nein; CD Player: nein; Badezimmer: mit Badewanne; Haartrockner: ja; Badmantel: ja; Küche: nein; Mikrowellengerät: nein; Backofen: nein; Kaffeemaschine: nein; Kühlschrank: nein; Washing Machine: nein; Geschirr und Bestecke: nein;

Preise pro Zimmer/Appartement pro Tag:

Familienzimmer
60 € - Standardpreis
buchen Sie